Gebruiksreglement EG Events vzw voor motorsportterrein

HONDAPARK

 

 

art 1.          Alle betreders en gebruikers van het terrein worden geacht dit reglement van inwendige orde van het motorsportterrein Hondapark te kennen en na te leven.

art 2.          Behoudens voor personen belast met onderhoud en eigen aan de vzw EG Events is het terrein slechts toegankelijk tijdens de openingsuren, zijnde:
                di – wo- do – za         van 13.00h tot 17.00h
                             zo                   van 13.00h tot 17.00h

art 3.          De gebruikers dienen zich vooraf aan te melden bij de persoon belast met het toezicht voordat hij gebruik kan maken van de voorziene omloop en aangeboden faciliteiten. Gebruik van de omlopen en faciliteiten van welke aard ook is enkel toegestaan als sportend lid van de vereniging die het terrein beheert.
De gebruikers zijn verplicht de nodige verkenningsronden uit de voeren op de omloop  om zich van de actuele toestand te vergewissen en de hindernissen voldoende te kunnen inschatten. Zij zijn er steeds aan gehouden om hun rijstijl en snelheid aan te passen aan de omstandigheden en aan andere gebruikers van de omloop.

art 4.          Het gebruik van het terrein is slechts toegelaten voor motorcrosstrainingen met een voertuig dat aangepast is aan het gebruik op terrein en dat max. 96 decibel geluid produceert. Hiervoor dient de gebruiker in het bezit te zijn van een door hemzelf of ouder ondertekend inschrijvingsformulier, waaraan lidmaatschap van de vzw,is inbegrepen, voor de overeenkomstige dag of  jaar. De gebruiker dient tevens houder te zijn van een geldige verzekering tegen derden en tegen risico’s van wettelijke burgerlijke aansprakelijkheid.
Elke aanwezige persoon op het terrein, hetzij als gebruiker, toeschouwer, begeleider, of in eender welke hoedanigheid doet hierdoor en door het gebruik van faciliteiten van gelijk welke aard afstand van verhaal van gelijk welke schadevergoeding voor zichzelf en voor zijn rechthebbenden, en tegenover iedereen zoals vzw EG Events, terreinbeheer, toezichter, mekanieker, Honda Belgium, terreineigenaar, terreingebruikers, enz… voor gelijk welk ongeval van welke aard ook. Deze opsomming is niet limitatief. 

art 5.          Hondapark behoudt zich het recht voor om bezoekers of personen de toegang tot het terrein te ontzeggen zonder vorm van verhaal.

art 6.          Elke gebruiker dient steeds de richtlijnen van de afgevaardigden van vzw EG Events op te volgen.art 7.          Volgende richtlijnen vormen de basis van het beheer.

1)      Er kan enkel met een motor of voertuig gereden worden op de daartoe voorzien circuits.

2)      Buiten de afgebakende omlopen zal de gebruiker zijn motor aan de hand duwen om zich naar de voorziene omloop te begeven. Rijden buiten de voorzien omloop is niet toegestaan om omstaanders en bezoekers niet in gevaar te brengen.

3)      De personenwagens, bussen, mobilhomes, etc… dienen steeds op de parking geplaatst te worden overeenkomstig de richtlijnen van een toezichter.

4)      Het afspuiten van de motoren door de gebruikers is niet toegestaan.

5)      Het meebrengen en achterlaten van huishoudelijk afval is niet toegelaten en dient verwijderd te worden volgens de eigen gemeentelijke structuren van de woonplaats van betrokkene. Enkel afval eigen aan de dag van verplaatsing naar het motorsportterrein zal worden aanvaard.
Enige uitzondering bestaat erin dat 1 liter afvalolie per rijder op kosten van Hondapark zal worden verwijderd. Hiertoe bevindt zich een olieton in het gebouw op de parking.

6)      Bij het dumpen van afval, olie, banden, etc… zal onmiddellijk zonder uitzondering de politie worden ingeschakeld en zal EG Events per definitie klacht neerleggen tegen de betrokkene voor sluikstorten. Hierbij zal steeds geëist worden om op kosten van de overtreder de desbetreffende gronden te laten saneren samen met burgerlijke partijstelling van de eisers. De overtreder zal de toegang tot het terrein en het gebruik van de omlopen worden ontzegd.
Er kan niet getolereerd worden dat door onverantwoord gedrag van enkelingen het voortbestaan van het circuit in het gedrang komt.

7)      Het gehele terrein is voor eenieder in welke hoedanigheid ook, uitsluitend toegankelijk op eigen verantwoordelijkheid.

 

8)      Eenieder dient een zogenaamde milieumat onder de motorfiets te leggen

wanneer deze stilstaat op de parking. Een milieumat is aan kostprijs verkrijgbaar op het terrein.

                  

9)      Het is niet toegestaan de omloop te betreden buiten de rij-uren en/of wanneer er

de grondverzetmachines of tractoren aan het werk zijn.

       

10)  max. geluidsniveau van de meegebrachte motoren 96 Dba.

en dit max. geluidniveau mag enkel geproduceerd worden tijdens de openingsuren voor vrije trainingen en wedstrijden. Voor lesmotoren is 92 Dba het maximum.